Praktijk 't Vlinderke

Praktijk 't Vlinderke

Fysiek, Mentaal en Emotioneel Welzijn

Privacyverklaring en cookieverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.


Praktijk ’t Vlinderke, Toekomststraat 3, 3640 Kessenich (B) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. De computer is beveiligd met een paswoord zodat het voor mogelijke externe hackers moeilijk is om deze files te openen.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik Marianne Verhaag, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


De gegevens die ik als therapeut in uw dossier bewaar zijn:

- Voor en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres (deze kunnen ook gebruikt worden om nieuwsbrieven te sturen, indien u dit heeft aangegeven)

- Overige persoonsgegevens die u verstrekt bv door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Huisarts

- School van de minderjarige cliënt

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

- Gezondheid


Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, legt Praktijk ’t Vlinderke de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

- Zaken m.b.t. de seksualiteit

- Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door Jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.


Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Praktijk ’t Vlinderke doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat

• er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

• onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


De website bouwer FCR media die het beheer en het technisch onderhoud van de website uitvoert en het platform Mono dat zij gebruiken om de e-mails door te sturen, hebben mij verzekerd dat ze geen persoonsgegevens bewaren. Zij zijn verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de website en bescherming van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Het is hun niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens. Beide partijen zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie/boekhouding, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en voor het afhandelen van uw betaling.

• Verzenden van de nieuwsbrief, indien u zich hier voor heeft aangemeld

• U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om een goede dienstverlening te kunnen uitoefenen


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld iemand die een chronische ziekte heeft).


Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• Evt uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

• de kosten van het consult

•(voorheen was het BSNnr en het relatienr van zorgverzekeraar een vereiste ook voor in het dossier)


Minderjarigen:

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen de 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarige tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt.


Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk ’t Vlinderke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Praktijk ’t Vlinderke van u beschikt in een computerbestand, of per post of via andere media naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Nieuwsbrief

Heeft u zich destijds akkoord verklaard en ingeschreven voor een nieuwsbrief, u kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marianne_verhaag@hotmail.com


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, gelieve een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Hierbij maakt u in deze kopie, de pasfoto, strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk ’t Vlinderke reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.


Andere websites

Op de site en in de applicatie staat een aantal links naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden alleen voor de website van Praktijk ’t Vlinderke. Praktijk ’t Vlinderke heeft er geen invloed op hoe andere partijen met uw gegevens omgaan. U kunt hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de desbetreffende website lezen.


Praktijk ’t Vlinderke is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en staat niet in voor de inhoud van hun privacyverklaring. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Praktijk ’t Vlinderke by Marianne Verhaag verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites dan wel enige technische of inhoudelijke controle uitoefent. Praktijk ’t Vlinderke by Marianne Verhaag kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Evenmin biedt Praktijk ‘t Vlindere enige garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud dan wel over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Praktijk ‘t Vlinderke met/of van deze website of van hun inhoud.


Indien u bij het lezen van de Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.


Als u het idee hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk ’t Vlinderke via marianne_verhaag@hotmail.com


Praktijk ’t Vlinderke is ook verplicht om datalekken te melden aan de privacycommissie.


Algemene voorwaarden

Voor verdere algemene voorwaarden zie www.praktijk-tvlinderke.com.


Praktijk ’t Vlinderke behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke verklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.


Algemene voorwaarden ‘t Vlinderke

Het maken van een afspraak (consult, workshop, training) betekent automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Garantie

Geen enkele therapie kan garantie bieden. De therapeut zal haar uiterste best doen om cliënt te helpen maar een deel van het werk ligt immers ook bij cliënt zelf. De therapeut is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van therapie/behandeling. Kinesiologie geneest niet, alleen de cliënt zelf/zijn lichaam kan dat. De therapeut werkt niet met de ziekte of symptomen maar met stress die betrekking heeft op de klacht, wat tot energieblokkades kan leiden. Het zelf genezend vermogen wordt aangesproken, wat een natuurlijk proces is. Zoals op website staat: luister naar je lichaam…de oplossing zit in je. De therapeut is alleen een vertaalmachine van het lichaam.

Website

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk ’t Vlinderke/de therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en behoudt zich het recht voor om informatie en/of prijzen op ieder moment aan te passen of te wijzigen. De teksten op de website dienen te worden beschouwd als richtlijn, maar vervangen niet het advies van een reguliere arts of andere discipline. De uitgebreide disclaimer onderaan de website maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden behandeling

 • De basis van een behandeling is de gelijkwaardigheid tussen therapeut en de cliënt (ouders en kind/adolescente) en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De Kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen. Er worden geen ziektes opgespoord.
 • Therapie/behandeling kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De therapeut adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen. Cliënt raadpleegt hierbij altijd arts voor medisch advies.
 • De spiertest kan wijzen op bloesem, voeding, beweging of oefeningen enz als ondersteuning. Echter het is de vrije beslissing en aansprakelijkheid van de cliënt om dit op te volgen. Gelieve deze info met uw arts te bespreken zodat deze kan adviseren.


Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • Ondanks een mede op Nederland georiënteerde praktijk, is de therapeut gehouden te handelen conform de wettelijke Belgische regelgeving. Nederlandse cliënten zullen zorg vergoed kunnen krijgen op grond van hun rechtsverhouding met de zorgverzekeraar én vanwege richtlijn 2011/24/EU. De Wkkgz en de WBGO hebben over de Nederlandse grens heen geen werking maar een aantal voorwaarden die over de grens heen praktisch uitvoerbaar zijn, zullen worden meegenomen en toegepast, zie verderop in deze algemene voorwaarden.
 • De Kinesioloog is gehouden aan de BvK (Beroepsvereniging voor Kinesiologie) beroepscode. • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft recht op inzage in eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 15 jaar bewaard.
 • De therapeut stelt de belangen van het kind/cliënt centraal in de therapie.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
 • De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen < 16 jaar beide (gezaghebbende) ouders akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening van één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er de zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelende overeenkomst of mail. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren(gelieve deze ouder dat zelf bij therapeut kenbaar te laten maken) maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De akkoordverklaring van beide ouders wordt alleen opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (bv noodtoestand, een acute of noodzakelijke zorg voor het kind).
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling en voortgang te verstrekken. Van de gezaghebbende ouders wordt verwacht dat zij elkaar op de hoogte brengen van behandeling en voortgang.
 • De cliënt en/of ouders verplichten zich middels het intake gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden overhandigd of medegedeeld. Dit wordt alleen opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat bv toepassing van het gedeeld beroepsgeheim uit het decreet integrale jeugdhulp.
 • Indien nodig en in het belang van de behandeling kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en evt. kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.
 • De therapeut verplicht zich het kind/cliënt correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar inziens de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.


Afspraken behandelingen/consulten

 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De therapeut en het cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt ongeveer 1-1.15 uur
 • De kosten van de therapie bedragen € 57.50 voor de eerste behandeling/consult met intakegesprek en met het bedrag van € 57.50 per sessie hierop volgend.
 • Betalingswijze van de behandelingen dient bij voorkeur contant betaald te worden per consult direct na sessie of uiterlijk op vervaldatum van factuur. Evt. klachten op de factuur dienen de • therapeut te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Als bij de bijles, training, workshop een aantal lessen met prijs vooraf zijn besproken en er een akkoord over is (mondelinge, schriftelijke, telefonische of elektronische boeking), dan dienen deze ten allen tijde volledig te worden betaald voor start van de bijles, training of workshop, ook al ziet men er tussentijds van af.
 • Indien de cursist zich heeft ingeschreven voor een cursus, training, workshop, bijles etc, en deze zonder tijdige opgave van redenen niet bijwoont of de inschrijving niet binnen de veertien (14) dagen voor aanvang annuleert, worden kosten in rekening gebracht bestaande uit 100% van de te betalen hoofdsom. Indien de cursist beslist om de reeds opgestarte opleiding niet verder te zetten, is een teruggave van de reeds betaalde kostprijs niet mogelijk.
 • De deelname aan activiteiten is steeds op eigen verantwoording van de cursist.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht. Later afzeggen/wijzigen door cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.
 • Klachten over de behandeling altijd met de therapeut bespreken, tijdens of gelijk na sessie. Komen Kinesioloog en cliënt er niet uit dan kan men zich tot de Beroepsvereniging voor Kinesiologie wenden en via de website een klachtenformulier invullen (http://ki-net.nl/Klachtenregeling ). De Wkkgz en WBGO is in België verder niet van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (B) bevoegd en is de aansprakelijkheid beperkt tot verzekerd bedrag en voorwaarden gesteld in beroepsaansprakelijkheidsverzekering therapeut.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt/ouders om therapeut volledig en juist te informeren via intake of behandelovereenkomst over zijn/haar medische en/of psychologische/psychiatrische achtergrond en huidige toestand. Alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen hierin. Alle evt. nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie of het geven van onjuiste onvolledige informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt/ouders.
 • Tijdens of ten gevolge van een afspraak is de therapeut niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of letsel en voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Toekomststraat 3, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.


Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Praktijk ’t Vlinderke by Marianne Verhaag, is steeds beperkt tot directe

schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de therapeut is

steeds beperkt tot het bedrag van de waarde van het consult, training, workshop, bijles etc. en

in ieder geval tot het maximum bedrag dat de verzekeraar Praktijk ’t Vlinderke/therapeut in het

voorkomende geval zal uitkeren.

In geen geval is de therapeut aansprakelijk voor handeling van derden die zij inschakelt, noch

voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de Kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt .
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).


Bijzondere bepalingen

 • Verhindering behandelaar: indien door ziekte of overmacht van therapeut een afspraak moet worden gewijzigd of geannuleerd dan draagt de therapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan therapeut voorstellen een collega therapeut/Kinesioloog in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.


In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden.


Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van therapeut kan worden gevergd dat de therapeut de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de therapeut hiervoor een spreekuur, zie website.


Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Slotbepaling

Indien en voor zover enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd, aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Cookieverklaring


Deze cookieverklaring is van toepassing op de website www.praktijk-tvlinderke.com (“de Website”).

De cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikte wanneer u gebruik maakt van de Website. Onderaan de Website zal u worden uitgenodigd om in te stemmen met het gebruik van cookies. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

Het gebruik van cookies kadert binnen het algemene beleid van Praktijk ’t Vlinderke met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor verder informatie hierover zie hierboven de privacyverklaring.

Wat zijn cookies?

“Cookies” zijn kleine informatiebestandjes die tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen bij het bezoeken van de webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en in inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als u naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de website verlaat. Andere blijven op uw toestel staan zolang u ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor uw toestel. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van de bezoekers.

Gebruik van cookies op de Website via FCRmedia. Volgens de wet mogen er cookies op uw toestel opgeslagen worden als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming nodig, die u gevraagd wordt door gebruik te maken van de website.

De Website gebruikt verschillende soorten cookies:

- Onmisbare cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

- Performantie cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

- Cookies van derden

Deze cookies laten toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

- De Website via FCR media gebruikt verder niet-geclassificeerde cookies. Ze zijn die nog aan het classificeren samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Bewaartermijn Cookies

Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden. Cookies beheren Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de instelling van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Per browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Uitleg over het wijzigen van de instellingen vindt u bij de ‘help functie’ van uw browser

Google Chrome (Aanrader)

Internet explorer

Mozilla Firefox

Apple Safari

Let op: het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen

Praktijk ’t Vlinderke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van de algemene voorwaarden, privacy document en cookieverklaring.