Algemene voorwaarden Praktijk ‘t Vlinderke

Het maken van een afspraak (consult, workshop, training) betekent automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Garantie

Geen enkele therapie kan garantie bieden. De therapeut zal haar uiterste best doen om cliënt te helpen maar een deel van het werk ligt immers ook bij cliënt zelf. De therapeut is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van therapie/behandeling. Kinesiologie geneest niet, alleen de cliënt zelf/zijn lichaam kan dat. De therapeut werkt niet met de ziekte of symptomen maar met stress die betrekking heeft op de klacht, wat tot energieblokkades kan leiden. Het zelf genezend vermogen wordt aangesproken, wat een natuurlijk proces is. Zoals op website staat: luister naar je lichaam…de oplossing zit in je. De therapeut is alleen een vertaalmachine van het lichaam en begeleid het proces.

Website

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Praktijk ’t Vlinderke/de therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en behoudt zich het recht voor om informatie en/of prijzen op ieder moment aan te passen of te wijzigen. De teksten op de website dienen te worden beschouwd als richtlijn, maar vervangen niet het advies van een reguliere arts of andere discipline. De uitgebreide disclaimer onderaan de website maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden behandeling

 • De basis van een behandeling is de gelijkwaardigheid tussen therapeut en de cliënt (ouders en kind/adolescente) en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De Kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen. Er worden geen ziektes opgespoord.
 • Therapie/behandeling kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De therapeut adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen. Cliënt raadpleegt hierbij altijd arts voor medisch advies.
 • De spiertest kan wijzen op bloesem, voeding, beweging of oefeningen enz als ondersteuning. Echter het is de vrije beslissing en aansprakelijkheid van de cliënt om dit op te volgen. Gelieve deze info met uw arts te bespreken zodat deze kan adviseren.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De therapeut volgt de Wkkgz, de WBGO en de WTZA.
 • De Kinesioloog is gehouden aan de voorheen BvK en nu LVNT beroepscode.
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft recht op inzage in eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 20 jaar bewaard en 7 jaar voor de financiële administratie. Na opzegging van de praktijk zijn de dossiers opvraagbaar en zal contact opgenomen worden hierover.
 • De therapeut stelt de belangen van het kind/cliënt centraal in de therapie.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
 • Mocht er een vermoeden zijn van huishoudelijk geweld of kindermishandeling dan worden de regels van de meldcode gehanteerd.
 • De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen < 16 jaar beide (gezaghebbende) ouders akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening van één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er de zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelende overeenkomst of mail. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren(gelieve deze ouder dat zelf bij therapeut kenbaar te laten maken) maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De akkoordverklaring van beide ouders wordt alleen opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (bv noodtoestand, een acute of noodzakelijke zorg voor het kind).
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling en voortgang te verstrekken. Van de gezaghebbende ouders wordt verwacht dat zij elkaar op de hoogte brengen van behandeling en voortgang.
 • De cliënt en/of ouders verplichten zich middels het intake gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden overhandigd of medegedeeld. Dit wordt alleen opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat bv toepassing van het gedeeld beroepsgeheim uit het decreet integrale jeugdhulp.
 • Indien nodig en in het belang van de behandeling kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en evt. kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.
 • De therapeut verplicht zich het kind/cliënt correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar inziens de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De therapeut en het cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Vooraf kan niet precies de ingezette methodes binnen de Kinesiologie worden meegedeeld om het gewenste doel te behalen omdat de therapeut uitgaat van de spiertest op dat moment. Dit wordt de cliënt op de behandelovereenkomst medegedeeld.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt ongeveer 1-1.15 uur, de eerste keer incl intake 1.15-1.30u.
 • De kosten van de therapie bedragen€ 75.00 
 • Trainingen, thuis/schoolbegeleiding prijs op basis van afspraken qua tijdsduur en evt reiskosten/tijd.
 • Betalingswijze van de behandelingen dient bij voorkeur contant betaald te worden per consult direct na sessie of uiterlijk op vervaldatum van factuur. Evt. klachten op de factuur dienen de therapeut te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Als bij de bijles, training, workshop een aantal lessen met prijs vooraf zijn besproken en er een akkoord over is (mondelinge, schriftelijke, telefonische of elektronische boeking), dan dienen deze ten allen tijde volledig te worden betaald voor start van de bijles, training of workshop, ook al ziet men er tussentijds van af.
 • Indien de cursist zich heeft ingeschreven voor een cursus, training, workshop, bijles etc, en deze zonder tijdige opgave van redenen niet bijwoont of de inschrijving niet binnen de veertien (14) dagen voor aanvang annuleert, worden kosten in rekening gebracht bestaande uit 100% van de te betalen hoofdsom. Indien de cursist beslist om de reeds opgestarte opleiding niet verder te zetten, is een teruggave van de reeds betaalde kostprijs niet mogelijk.
 • De deelname aan activiteiten is steeds op eigen verantwoording van de cursist.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht. Later afzeggen/wijzigen door cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.
 • Klachten over de behandeling altijd met de therapeut bespreken, tijdens of gelijk na sessie. Komen Kinesioloog en cliënt er niet uit dan kan men zich tot de LVNT wenden. Ook ingeschreven bij Nibig, als registertherapeut aanvullende gezondheidszorg. Hier is ook de klachtenfunctionaris en geschillencommissie Wkkgz fonds geregeld. Tevens is Praktijk ’t Vlinderke ingeschreven in het RBCZ-register waar het tuchtrecht is geregeld. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (NL en evt Blg) bevoegd en is de aansprakelijkheid beperkt tot verzekerd bedrag en voorwaarden gesteld in beroepsaansprakelijkheidsverzekering therapeut.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt/ouders om therapeut volledig en juist te informeren via intake of behandelovereenkomst over zijn/haar medische en/of psychologische/psychiatrische achtergrond en huidige toestand. Alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen hierin. Alle evt. nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie of het geven van onjuiste onvolledige informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt/ouders.
 • Tijdens of ten gevolge van een afspraak is de therapeut niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of letsel en voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan Driessensstraat 51, 6015 AE  Neeritter, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Praktijk ’t Vlinderke by Marianne Verhaag, is steeds beperkt tot directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de therapeut is steeds beperkt tot het bedrag van de waarde van het consult, training, workshop, bijles, begeleiding (ook aan huis/school) etc. en in ieder geval tot het maximum bedrag dat de verzekeraar Praktijk ’t Vlinderke/therapeut in het voorkomende geval zal uitkeren. In geen geval is de therapeut aansprakelijk voor handeling van derden die zij inschakelt, noch voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de Kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt .
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

Bijzondere bepalingen

 • Verhindering behandelaar: indien door ziekte of overmacht van therapeut een afspraak moet worden gewijzigd of geannuleerd dan draagt de therapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan therapeut voorstellen een collega therapeut/Kinesioloog in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
 • Beëindiging behandeling: Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van therapeut kan worden gevergd dat de therapeut de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de therapeut hiervoor een spreekuur, zie website. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht. Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.


Slotbepaling

Indien en voor zover enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd, aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.