Privacyverklaring en cookieverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Praktijk ’t Vlinderke, Driessensstraat 51, 6015 AE Neeritter (correspondentieadres Toekomststraat 3, 3640 Kessenich) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. De computer is beveiligd met een paswoord zodat het voor mogelijke externe hackers moeilijk is om deze files te openen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik Marianne Verhaag, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Op grond van de wet WBGO ben ik gehouden om een medisch dossier vast te leggen. De gegevens die ik als therapeut in uw dossier bewaar zijn:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (deze kunnen ook gebruikt worden om nieuwsbrieven te sturen, indien u dit heeft aangegeven)
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt bv door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Huisarts
 • School van de minderjarige cliënt
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Gezondheid


Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, legt Praktijk ’t Vlinderke de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Zaken m.b.t. de seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door Jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Praktijk ’t Vlinderke doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat

 • er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

De website bouwer Blik Reclame Communctie die het beheer en het technisch onderhoud van de website uitvoert, heeft mij verzekerd dat ze geen persoonsgegevens inzien en bewaren. Zij zijn verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de website en bescherming van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onbedoeld verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Het is hun niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens. Blik Reclame Communctie is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden binnen de EU verwerkt.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie/boekhouding, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en voor het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van de nieuwsbrief, indien u zich hier voor heeft aangemeld
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om een goede dienstverlening te kunnen uitoefenen


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard en 7 jaar voor de financiële administratie. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld iemand die een chronische ziekte heeft). 

De cliënt ontvangt bij een aanvraag van een consult een behandelovereenkomst. Hierin wordt toestemming voor de behandeling gevraagd. Er wordt vermeld dat om het gewenste doel te behalen niet vooraf precies duidelijk gemaakt kan worden welke methodes/interventies binnen de Kinesiologie ingezet worden, aangezien de therapeut uitgaat van de spiertest op dat moment.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Evt uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult
 • (voorheen was het BSNnr en het relatienr van zorgverzekeraar een vereiste ook voor in het dossier)


Minderjarigen:

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen de 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarige tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt.

Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd recht op inzage, wijziging en verwijdering van het dossier evenals de vertegenwoordiging van cliënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Gelieve dit schriftelijk mede te delen aan Praktijk 't Vlinderke. Na evt stopzetting van Praktijk 't Vlinderke kunt u altijd uw dossiers krijgen sowieso wordt er dan contact met u hierover opgenomen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk ’t Vlinderke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Praktijk ’t Vlinderke van u beschikt in een computerbestand, of per post of via andere media naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Nieuwsbrief

Heeft u zich destijds akkoord verklaard en ingeschreven voor een nieuwsbrief, u kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marianne_verhaag@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, gelieve een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Hierbij maakt u in deze kopie, de pasfoto, strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk ’t Vlinderke reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.

Andere websites

Op de site en in de applicatie staat een aantal links naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden alleen voor de website van Praktijk ’t Vlinderke. Praktijk ’t Vlinderke heeft er geen invloed op hoe andere partijen met uw gegevens omgaan. U kunt hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de desbetreffende website lezen.

Praktijk ’t Vlinderke is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en staat niet in voor de inhoud van hun privacyverklaring. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Praktijk ’t Vlinderke by Marianne Verhaag verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites dan wel enige technische of inhoudelijke controle uitoefent. Praktijk ’t Vlinderke by Marianne Verhaag kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Evenmin biedt Praktijk ‘t Vlindere enige garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud dan wel over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere website houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Praktijk ‘t Vlinderke met/of van deze website of van hun inhoud.

Indien u bij het lezen van de Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website.

Als u het idee hebt, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk ’t Vlinderke via marianne_verhaag@hotmail.com

Praktijk ’t Vlinderke is ook verplicht om datalekken te melden aan de privacycommissie.

Algemene voorwaarden

Voor verdere algemene voorwaarden zie www.praktijk-tvlinderke.com.

Praktijk ’t Vlinderke behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke verklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is van toepassing op de website www.praktijk-tvlinderke.com (“de Website”).

De cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikte wanneer u gebruik maakt van de Website. Onderaan de Website zal u worden uitgenodigd om in te stemmen met het gebruik van cookies. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

Het gebruik van cookies kadert binnen het algemene beleid van Praktijk ’t Vlinderke met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor verder informatie hierover zie hierboven de privacyverklaring.

Wat zijn cookies?

“Cookies” zijn kleine informatiebestandjes die tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen bij het bezoeken van de webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en in inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als u naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de website verlaat. Andere blijven op uw toestel staan zolang u ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor uw toestel. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van de bezoekers.

Gebruik van cookies op de Website via Blik Reclame Communctie. Volgens de wet mogen er cookies op uw toestel opgeslagen worden als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming nodig, die u gevraagd wordt door gebruik te maken van de website.

De Website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Onmisbare cookies Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).
 • Performantie cookies Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.
 • Cookies van derden Deze cookies laten toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

- De Website via Blik Reclame Communicatie gebruikt verder niet-geclassificeerde cookies. Ze zijn die nog aan het classificeren samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Bewaartermijn Cookies

Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden. Cookies beheren Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de instelling van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Per browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Uitleg over het wijzigen van de instellingen vindt u bij de ‘help functie’ van uw browser

• Google Chrome (Aanrader)
• Internet explorer
• Mozilla Firefox
• Apple Safari

Let op: het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen

Praktijk ’t Vlinderke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2019.

Het maken van een afspraak betekent automatische aanvaarding van de algemene voorwaarden, privacy document en cookieverklaring.